Общи условия за ползване | Sandoz

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

  

Общи условия за ползване

1.    Приемане                     

Достъпът Ви до този сайт и ползването му се уреждат от изложените по-долу условия и приложимите правни норми. С осъществяването на достъп до сайта и разглеждането му, Вие приемате настоящите Общи условия за ползване без ограничение или условия, и потвърждавате, че всички други споразумения между Вас и Сандоз не са приложими. Ето защо Ви молим да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия за ползване.

2.    Медицинска информация/условия              

Продуктовата информация на този уебсайт  има за цел представяне на обща информация, а не предоставяне на пълна или медицинска информация. Възможно е някои  продукти  да не са налични във всички държави. Посещението на сайта НЕ МОЖЕ да замести консултацията с лекар или с магистър-фармацевт, нито да се възприеме като консултация, на базата на която може да се вземе медицинско решение за каквото и да е действие или бездействие, свързано със здравето.  АКО ИМАТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ, НЕЗАБАВНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. НИЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ДИАГНОЗА ИЛИ СЪВЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ПАЦИЕНТ. Преди да използвате който и да е лекарствен продукт или хранителна добавка, винаги трябва да получите информация за продукта, включително за неговата употреба и възможни нежелани събития, като се запознаете подробно с листовката и информацията за пациентите и/ или получите информация от компетентен медицински специалист. Някои лекарствени продукти могат да бъдат отпускани само по лекарско предписание. Предоставянето на информация или отговарянето на въпроси директно на пациенти за лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, е ограничено, в съответствие с приложимите правни норми.

3.    Използване на информация

Вие имате право свободно да разглеждате сайта, но можете да осъществявате достъп, да сваляте или да използвате информация от този сайт, включително текстове, снимки, аудио и видео материали (наричани заедно по-долу за краткост „Информация“), единствено за лична употреба без търговска цел. Не можете да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, публикувате или ползвате Информацията за търговски цели без писмено разрешение от Сандоз. Трябва да съхранявате и възпроизвеждате всяко съобщение за авторски права или други права на собственост, поместено в Информация, която сваляте. Трябва да имате предвид, че всичко, което виждате или четете на този сайт е защитено с авторски права, освен ако изриччно е посочено обратното, и не може да бъде използвано без писмено разрешение на Сандоз освен съгласно предвиденото в настоящите Общи условия за ползване или в текста на сайта. Сандоз не гарантира и не декларира, че използването от Ваша страна на материали, изложени в сайта, няма да наруши права на трети лица, които не са свързани със Сандоз. Освен посоченото по-горе ограничено разрешение, Вие не получавате и не Ви се предоставя лиценз или права на интелектуална собственост върху Информацията, или върху което и да е право или обект на интелектуална собственост на Сандоз или трето лице.

4.    Търговски марки/Права на интелектуална собственост                

Трябва да имате предвид, че всички наименования на продукти, посочени в този сайт, независимо дали са изписани с главна/и буква/и, в курсив или са означени със символа за запазена марка, представляват запазени марки на Сандоз.Възможно е този сайт да съдържа или посочва патенти, собствена информация, технологии, продукти, процеси или други права или обекти на интелектуална собственост на Сандоз и/или на трети лица. Вие не получавате и не Ви се предоставя лиценз или право на ползване върху такива търговски марки, патенти, търговски тайни, технологии, продукти, процеси и други права или обекти на интелектуална собственост на Сандоз или други лица.

5.    Отхвърляне на гаранции                   

Въпреки че Сандоз полага усилия в разумни граници да осигуриИнформацията да бъде точна и актуална, тя може да съдържа неточности или печатни грешки. Сандоз запазва правото си да прави по всяко време и без предизвестие промени, корекции и/или подобрения на Информацията, както и на продуктите и програмите, описани в нея. Сандоз не дава гаранции, не прави декларации и не поема отговорност относно пълнотата, актуалността, точността или верността на която и да е част от Информацията.. В случай, че установите несъотвествия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на Информацията, моля да ни уведмите своевременно. Сандоз не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на Информацията на този сайт. Сандоз не поема никаква отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на сайта, както и за начина, по който Вие използвате същия и Информацията. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“. САНДОЗ НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПЪЛНОТАТА, АКТУАЛНОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ВЪЗМОЖНИТЕ Й УПОТРЕБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ЗАТОВА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРЕЦЕНЯВАТ ИНФОРМАЦИЯТА. САНДОЗ И НИКОЕ ДРУГО ДРУЖЕСТВО ОТ ГРУПАТА, КАКТО И НИКОЕ ДРУГО ЛИЦЕ, УЧАСТВАЛО В СЪЗДАВАНЕТО, РАЗРАБОТВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА ПРЕКИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА, ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. В някои юрисдикции изключването на подразбиращи се гаранции не е разрешено и затова е възможно горепосоченото изключване да не се прилага за Вас. Сандоз не поема никаква отговорност и няма да отговаря за вреди или вируси, които могат да засегнат компютърното Ви оборудване, други Ваши устройва, софтуер или вещи, заради достъпа Ви до сайта, до Информацията или като резултат от ползването й. Сандоз си запазва правото да преустанови поддръжката на този сайт по всяко време, без предизвестие и без да носи отговорност.                   

6.    Информация, която ни предоставяте        

С изключение на личните данни, които са обект на нашата Политика за поверителност, всички съобщения, информация или материали, които ни предавате чрез сайта, по електронната поща или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще се третират като неповерителна и несобствена информация. С изключение на личните данни, които са обект на защита, всичко, което предавате или публикувате, става собственост на Сандоз или неговите свързани лица и може да бъде използвано за всякакви цели, включително, но не само, да бъде възпроизвеждано, разкривано, предавано, публикувано и излъчвано без да бъде посочван неговия източник. Освен това, Сандоз може да използва, без да ви дължи възнаграждение, всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методи, съдържащи се в изпратена от Вас информация до или чрез сайта, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и разпространение на продукти чрез използване на такава информация на всякакви територии.                       

7.    Продукти в различни държави

Този сайт може да съдържа информация за продукти и услуги, предлагани в различни държави по света, не всички от които са на разположение във Вашата държава. Посочването на продукт или услуга на този сайт не предполага, че съответният продукт или услуга е или ще е достъпен/достъпна във Вашата държава. Възможно е посочените в този сайт продукти да са предмет на различни регулаторни изисквания в зависимост от държавата, в която същите се употребяват, да имат различна търговска марка, или да са разрешени в различна опаковка и/или дозировка. Затова е възможно посетителите да бъдат уведомени, че определени части от сайта са предназначени единствено за определен вид специалисти или само за лица в определени държави. Нищо в този сайт не трябва се тълкува като промоция или реклама на продукт или употребата на продукт, който не е получил разрешение съгласно законодатеството на държавата по местоживеенето Ви.             

8.    Ограничение

Никоя част от съдържанието на този сайт не представлява и не следва да се приема като предложение или покана за инвестирате или търгуване с дялове, акции, депозитарни разписки или ценни книгина Сандоз, на което и да е дружество от групата или на трети лица.

9.    Линкове към този сайт           

Сандоз не е извършил преглед на електронните страници на трети лица, които може да включват линкове към този сайт.  Ако желаете да свържете своя сайт с този сайт, можете да поставите линк единствено към началната страница. Нямате право да поставяте линкове към други страници в този сайт без предварителното писмено съгласие на Сандоз. По същия начин, цитирането или ползването на една или повече части от този сайт в сайта на трети лица без писмено съгласие на Сандоз са забранени.               

10. Линкове към други сайтове               

Линкове към сайтове на трети лица могат да се поставят в интерес или за удобство на посетители на този сайт. Когато излизате от сайта, ние ще се опитваме да Ви информираме, че е възможно условията на ползване и политиката за поверителност на сайта на трето лице да са различни. Сандоз обаче не поема никаква отговорност за линкове от нас до други лица и по-специално ние не отговаряме за точността или законосъобразността на съдържанието им. Не поемаме никаква отговорност за нарушение или пропуск в политиките за поверителност на трети лица.             

11. Публикации до този сайт                    

Въпреки че е възможно понякога Сандоз да наблюдава или преглежда дискусии, чатове, публикации, съобщения, форуми и други подобни на сайта, Сандоз няма задължение да го прави и не поема никаква отговорност, произтичаща от съдържанието им, или отговорност за грешки, клевети, обиди, пропуски, неверни сведения, промоционални материали, неприличен език, порнографско съдържание, ругатни, заплахи, разкриване на лична информация или неточности в информация, представена в такива материали на сайта. Вие нямате право да публикувате или предавате незаконосъобразни, промоционални, заплашващи, клеветнически, обидни, неприлични, скандални, провокативни, порнографски или оскверняващи материали или материали, които биха могли да представляват или да насърчават поведение, което се счита за престъпление, води до наказателна, административнонаказателна или гражданска отговорност, или по друг начин нарушава закона. Сандоз ще окаже пълно съдействие на всички компетентни органи, които съгласно приложимите правни нормиизискват или указват на Сандоз да разкрие самоличността на лице, което е публикувало такава информация или материали.                   

12. Последици от нарушения на настоящите Общи условия за ползване                     

Ако узнаем, че сте нарушили някое от условията в настоящите Общи условия за ползване, ние можем незабавно, във всеки момент и без предизвестие, да предприемем коригиращи действия, включително да Ви попречим да ползвате предлаганите от Сандоз услуги и да премахнем информация, данни и съдържание, публикувани в сайта от Вас. Ако сме претърпели вреди от нарушението Ви, можем изцяло по наша преценка да претендираме обезщетение от Вас и да защитим правата си съгласно приложимите правни норми.            

13. Промени и въпроси                       

Сандоз може по всяко време, по своя преценка и без предисвестие да изменя съдържанието на този сайт, както и настоящите Общи условия за ползванеВсякакви промени в настоящите общи условия за ползване ще бъдат своевременно публикувани на тази страница. Препоръчваме ви периодично да се запознавате с действащите към съответния момент Общи условия за ползване. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия за ползване или сайта, моля не се колебайте да се свържете с нас на телефон: +359 2 970 4747.

14. ДРУГИ

В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия за ползване бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия за ползване, които остават в сила и се прилагат в отношенията ни с Вас. За всички неуредени с настоящите Общи условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всякакви спорове относно или във връзка с настоящите Общи условия за ползване ще се решават от съдилищата в гр. София.

Настоящите Общи условия за ползване са приети и влизат в сила, считано от 01.01.2023 г.